Enturió
Reseda alba

És una mala herba típica de les zones ruderals de l'illa. 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal