Escópora
Scorpaena porcus

Font: Peixos de les Balears. Francisco Riera, Joan Oliver i Joan Terrassa.