Orella de mar
Haliotis lamellosa

Presenta una closca nacrada que, en el creixement, segueix la forma d'una espiral logarítmica.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.