Ganivet
Solen marginatus

Mol·lusc de valves molt llargues de forma rectangular. Pel fet de viure enfonsat en arena del litoral en posició vertical, és una presa molt fàcils per als mariscadors.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.