Corn de nineta
Astraea rugosa

Presenta un opercle calcari al qual hom atribueix rares virtuts.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.