Corn eriçonat
Ceratostoma erinaceum

Presenta una closca rugosa molt característica.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.