Caragol bover
Cryptomphalus aspersus

Només és abundant en certes estacions de l'any i en determinades localitats.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.