Tremelitja
Hediste diversicolor

És un dels cucs més coneguts pels pescadors de canya.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom III: Invertebrats no artròpodes.