Comunitats ruderals

Les plantes ruderals que apareixen a causa de l'activitat humana cada vegada s'estenen més perquè els residus humans s'escapen arreu i arriben a ocupar l'espai que correspondria a altres comunitats. Normalment les trobam a prop dels bouers, de les fàbriques, als voltants dels pobles i a les voreres dels camins. Ara ja invadeixen les platges i boscos més freqüentats.

Algunes de les comunitats més esteses i plantes més freqüents són les que segueixen:

- Als sols humits i molt nitrogenats s'hi troben ortigues i el cugul.

- Als indrets ruderalitzats amb sòl profund s'hi fan el card gallofer o cardot, la capseta, el card d'ase, la cardelina, el borratge, la cugula i alguna lletrera.

- Prop del litoral, en sòls arenosos i nitrogenats creixen ortigues, metzines, el cardot, la malla, el morrissà bord, una malva silvestre i qualque lletrera.

- Als sòls salins nitrogenats trobarem la sosa, el trèvol mascle, el donzell marí, "pilotes" i galls d'alga de l'altina, etc.

- A les platges amb arenes més tost brutes veurem restes d'altina, el ciuró bord o cascall de la mar, el cornicelis, la bleda, etc.

- Per acabar, a les rodalies i camins molt transitats hi creixen els blets, el te bord, la coa d'egua, el cornicelis, les capsetes, ortigues, la malla, el gram, els lletsons, la pala de formiga, la tinya, el girasol de camins, l'olivarda, els aferradissos, la morella i els esquitxadors o cobrómbols del diable.