Comunitats de ribera i de sòls humits

Aquestes comunitats són poc importants en extensió donat que tenim poquíssims cursos permanents d'aigua, però s'hi han d'afegir s'Albufera d'Es Grau, les basses permanents, com les de Morella i de Lluriac, les basses temporàries on la terra roman humida molt de temps, les fondalades de subsòl poc permeable per on baixen les torrentades cap a la mar i els canals de reg. Malgrat que siguin poc importants en extensió, el conjunt de les comunitats lligades a l'aigua i a la humitat elevada del sòl, florísticament són d'una gran riquesa (s'hi podrien comptar més d'un centenar d'espècies).

- Dins l'aigua, als indrets quiets dels torrents i a les basses, s'hi fan la llentia d'aigua, algunes algues (Chara sp), el Ranunculus aquaticus i diverses espècies de Potamogeton.

- A les vores creixen diversos joncs, la bova, el gínjol groc, el canyís, la canya i, de vegades, especialment als torrents, la coa de cavall, la falguera i l'herba sana d'aigua.

- A les zones de sòls especialment humits les plantes més destacables són els joncs, l'assa, la margalideta i el pteridòfit Isoetes duriei.

- A les fondalades litorals de subsòl poc permeable, moltes vegades arenós i humit pràcticament tot l'any, hi creixen el tamarell i l'aloc.

- En indrets prou humits, i no necessàriament de ribera, es poden trobar alguns oms i polls blancs, arbres que segurament foren introduïts a l'illa fa molt de temps i s'han arribat a fer subespontanis.