Comunitats halòfiles

Les plantes adaptades als sòls salats o salmencs tenen rels molt ben desenvolupades per tal de captar aigua dolça, quan n'hi ha, i tiges i fulles crasses on emmagatzemen aquesta aigua, o tiges buides, com els joncs, per a permetre una bona circulació de l'aire.

La comunitat més destacable és el salicorniar, amb la presència de la salsona revelluda com a planta dominant. L'acompanyen la sosa, el salsó, els joncs i les coques de paret o ensopegalls. A les zones deprimides de certs arenals (com el de Son Bou) s'hi fan altres comunitats amb el cornicelis, diversos joncs, el donzell marí i el canyís.