Bardissa o bardissada

En condicions naturals, la trobaríem com a comunitat externa i limitadora de l'alzinar i a fondalades humides; però l'acció humana l'ha estesa ben molt. Es troba parcialment desenvolupada ran de les parets de pedra seca, on abunden, sobretot, l'abatzer i la vidriella.

És una comunitat densa, molt mala de travessar perquè les principals espècies que la formen són arbusts espinosos que, en general, perden la fulla a l'hivern, i plantes enfiladisses que els traven els uns amb els altres. Les plantes d'aquesta comunitat volen sol i humitat alhora.

Els principals arbusts que la constitueixen són l'abatzer, l'espinal, el prunyoner i, amb menys freqüència, el roser bord. A vegades s'hi afegeixen la mata o llentrisca, la rapa comuna i la proenga. Les plantes enfiladisses més característiques són el gat-maimó, la vidalba, la rogeta, l'aritja i l'espareguera gatera.