Crèdits, informació addicional i bibliografia

 
ANTONI GUASCH
BOSCH

D'uns anys ençà s'han publicat a Menorca diverses guies de camp i altres obres relacionades amb el coneixement de la Naturalesa, totes molt interessants i ben il·lustrades. Però cap d'elles reuneix les característiques de ser un compendi general de la biota menorquina, que serveixi com a primera aproximació a la biodiversitat de la nostra illa. A més -i aquest és l'altre motiu que m'ha impulsat a realitzar el present treball-, gairebé cap de les obres publicades s'ha editat en format magnètic. Crec que avui en dia costaria ben poc i tots en treuríem més profit, si les publicacions anessin acompanyades amb el corresponent CD-Rom.

Aquest compendi de la nostra biodiversitat no té altre mèrit personal que el caramull d'hores passades escanejant il·lustracions i copiant informació elaborada per altres autors, amb els pocs mitjans i escàs domini de les noves tecnologies d'un professor de secundària de l'IES Biel Martí de Ferreries (Menorca), biòleg i aficionat a la Informàtica. Vegeu més avallal les fonts utilitzades.

El treball s'ha estructurat de manera que la diversitat biològica de Menorca es pugui consultar de tres maneres diferents:

1ª: A partir de la classificació taxonòmica de les espècies. Cadascun dels tres regnes representats (Animals, Plantes i Fongs) està classificat per filums, classes, ordres i famíles, de manera que es pugui estudiar qualsevol grup taxonòmic que interessi.

2ª: A partir de les ANEI (Àrees Naturals d'Especial Interès de Menorca). Aquesta secció està basada en el llibre Espais naturals de Menorca (Lluís Cardona, Joan Juanneda i Félix de Pablo). El text està copiat literalment d'aquesta publicació; l'aportació del present treball és que cada cop que se cita alguna espècie o comunitat vegetal, hi trobarem el corresponent link per consultar-la o simplement veure'n el seu aspecte.

3ª: A partir dels principals ecosistemes de la nostra illa o, millor dit, de les comunitats vegetals que els configuren. Aquesta secció està basada en el treball de Mª Àngels Cardona Florit, La vegetació de Menorca, que forma part de El món vegetal (segon tom de l'Enciclopèdia de Menorca).

Som conscient d'algunes mancances o aspectes millorables. Per exemple seria molt desitjable que la consulta es pogués fer també a través d'un índex alfabètic, tant dels noms científics com dels noms vulgars o populars. Esper disposar de temps suficient per aconseguir incorporar més endavant aquesta millora. També he de reconèixer que algunes imatges no estan prou ben escanejades i són d'una qualitat regular o deficient. Finalment, les més de cinc-centes espècies catalogades no representen més que una part de la biodiversitat de Menorca; així i tot, la majoria de les espècies i grups més estesos hi són representats.

Bibliografia bàsica

Entre les fonts utilitzades per catalogar les més de cinc-centes espècies que hi figuren, cal destacar els dos toms de l'Enciclopèdia de Menorca dedicats a la nostra biodiversitat: El món vegetal (tom II) i Els invertebrats no artròpodes (tom III).

El regne dels fongs està extret quasi totalment del llibre Bolets de Menorca (Toni Escandell i Jordi Escandell).

El grup dels peixos s'ha elaborat a partir de dues obres: Peixos de les Balears (Francisco Riera i altres) i Peixos de Menorca (Antoni Escandell). Els amfibis, els rèptils i els mamífers, estan extrets de dues obres de l'editorial Moll: Rèptils i amfibis de les Balears (Joan Mayol) i els Mamífers de les Balears (Josep Antoni Alcover). En canvi, el grup dels ocells està basat majoritàriament en l'obra Ocells de Menorca (Raül Escandell, Santi Catchot i Fulgenci Torrens), encara que algunes de les il·lustracions estan baixades de la xarxa, de la pàgina web del GOB de Mallorca.

Amb tota seguretat, el grup taxonòmic manco representat és el dels Artròpodes, ja que no s'ha editat cap guia de camp il·lustrada específica de Menorca. Per això he hagut d'utilitzar guies de camp de zones més àmplies: Guía de campo de los Insectos de España y de Europa (Michael Chinery), Guía de campo de la flora y fauna de las costas de España y de Europa (A.C. Campbell), Guía básica de la flora y fauna de Europa (Felix / Toman / Hisek).

El regne vegetal, a més del ja esmentat segon tom de l'Enciclopèdia de Menorca, s'ha pogut completar millor gràcies a les obres Les flors de Menorca (Miguel Cao) i Arbres i arbusts de les Balears (Joan Rita i Jordi Carulla). Aquesta darrera obra compta amb l'avantatge d'estar editada en CD-Rom, la qual cosa m'ha permès d'obtenir il·lustracions d'una manerà més fàcil, i sobre tot de millor qualitat gràfica. També l'obra Les espècies protegides (Josep Amengual) ha estat una font interessant per algunes il·lustracions i informació sobre diverses espècies.

Estic convençut que algun dia tindrem l'Enciclopèdia de Menorca en CD-Rom (o altre format magnètic que l'hagi millorat). Mentres tant, esper que aquest modest treball ajudi a suplir algunes mancances, pel que fa a divulgació de la nostra biodiversitat en suport magnètic.